Share !


Торгово- офісний центр “Дельфін” на розі вул.Шухевича – Ів.Франка у Львові

Проектування - 2007

Ділянка для будівництва торгово - офісного центру розміщена у міському середовищі історичного Львова з його безперервною традицією твердості, монументальності, емоційності. Загальне вирішення будівлі зумовлене її кутовим розташуванням, плануванням будівельних осей та осьовими композиціями фасадів сусідніх будівель, геометрією старого міста. Головний вхід влаштований з кута вул.Шухевича – Ів.Франка, що є традиційним для адміністративних та торгових приміщень історичного Львова. Лінія забудови першого поверху проектованої будівлі відступає від червоних ліній на 1,2 м для просторового і візуального розширення вулиць.Сценографія екстер`єру будівлі пов`язана з динамікою видових точок та ініціює інтригуючий діалог з оточенням, не відмовляючи історичному місцю в міському реалізмі.

Архітектонічно будівля поділена на три об`єми. Нижній – повністю скляний об`єм першого поверху з радіально увігнутим екраном головного входу. Середній – чотириповерхова скеля з “висіченими” еркерами, що відпочивають на склі. Геометрія об`єму наближена до трикутної форми кварталу і є ще трикутнішою. Поверхні стін оркестровані тектонічними контрастами прозорого і матового структурного осклення, яке чергується з кам`яними стіновими системами. Камінь - вірменський туф не виконує традиційну роль матеріалу, що сприймає навантаження, а швидше долає гравітацію. Патерн (модуль, зразок, що повторюється) створений на основі пропорції “золотого січення” класичного вертикального вікна. Подану композицію чергування скляних і кам`яних патернів виконала комп`ютерна програма “на свій цифровий смак”. Третій об`єм – дах - відзначається складною геометрією, масивним маштабом і є привабливою структурою, що вміщує 500 кв.м елітного простору. Динамічний характер дахової лінії є результатом висотних відмінностей сусідніх будівель. Наріжний даховий об`єм виконаний в сучасній інтерпретації історичних елементів – античної волюти, ренесансових аттиків, розірваних фронтонів бароко. Він відступає в глибину даху, щоб уникнути тиску на вузькі простори вулиць, а сприйматись монументально з далеких відстаней - від пл.Соборної і пл. Митної.

Місце будівлі є однією з вершин трикутної платформи на площині фортифікацій. Образ будівлі є характерним інтригуючим етюдом, який готує грунт для візитів всередину по бісектрисі трикутника міського середовища. Бісектриса - це великі сходи, які піднімаються на 6 поверхів глибокого крутого простору безодні, що йде за скалою. Перший поверх займають крамниці і операційно – касовий зал банку. Основний чотириповерховий об`єм добре придатний як для торгової, так і офісної функції. На верхньому поверсі можуть розміститися розкішні пентхаузи, або елітні офіси, ресторан з атракційним видом на п`ятий фасад міста. Високий, об`ємний дах, покритий Рейнцинком, поринає в пелену скляних завершень еркерів та огородженої молочно-прозорим склом тераси.

Dolphin centre on Shuhevicha St. – Franka St. in Lviv

Designing - 2007

The office centre site is placed in urban environment of historical Lviv with its continuous tradition of hardness, monumentality, emotionality. The general decision of the building is caused by its angular accommodation, planning of the building axes and axial compositions of the next houses facades, geometry of the old city.

Architectonically building is divided into three volumes. The ground floor level is completely glass volume with the concave screen of the main entrance. The average level is four-storeyed rock with the cut bay windows. The geometry of volume is approached to the triangular form of quarter. The wall surfaces orchestrated by the tectonic contrasts of the transparent and matte structural glazing, which alternates with the stone wall systems. The stone - Armenian tuff does not carry out a traditional role of the material perceiving loading, but overcomes gravitation. The pattern is formed on the basis of the gold proportion of the classic vertical window. The given composition of alternation of the glass and stone patterns was executed by the computer program "on its own digital taste".

The third volume - roof - is defined by the complex geometry, massive scale. It is attractive structure containing 500 sq.м of the elite space. The dynamical character of the roof line is resulted by the high-altitude differences of the next houses. Angular volume of the roof is executed in the contemporary interpretation of the historical elements - antique volute, Renaissance attic, broken off baroque gable. It recedes in depth to avoid the pressure on the narrow street spaces, and to be perceived from far distances.The building site is situated on the one of the triangular platform vertex on the fortification plane. The building image is a characteristic intriguing etude, which adjusts for visits inside on the bisector of the triangle of the urban environment. The bisector is the large stair- cases, rising on the six floors of deep abrupt atrium space.

The ground floor level is occupied by the shops and bank cash hall. The main four- storeyed volume is convenient as for trade and office functions. The luxurious penthouses, or elite offices, restaurant with attractive view on the fifth facade of the city can be placed at the top level. A high, volumetric roof covered with Rheinzink, is hidden in the cradle of the milk-transparent glass tops of the bay windows and terraces.