Share !


Церква св. Володимира та св. Ольги на 2000 віруючих

вул. Церковна, Львів

Проектування - 1991р.

Конкурсний проект. Друге місце.

Ідея єдиної соборної вселенської церкви покладена в композиційну основу споруди церкви, що в своїй основі утворює куб, частково заглиблений в землю, а з половини зрізаний на піраміду. Він полегшений двома двосхилими дахами над навою, що йдуть перпендикулярно один до одного та пониженнями даху на кутах споруди. Такий прийом має асоціативні корені візантійської архітектури, коли з маси стіни виймалися частини об`ємів.

Візантійська будівельна традиція поєднується з багатоярусністю народної архітектури, зокрема бойківської, в дещо спокійнішій і менш темпераментній формі, зважаючи на оточення. Багатоповерхові будівлі трактуються як гори, а церква знаходиться в тісному кільці гір, в так званому ландшафтному коридорі.

Протиріччя між машинною архітектурою сучасного житлового кварталу і духовною архітектурою культової споруди покликало до створення проміжного, “сірого” простору. Ним має стати народний дім - будівля лінійної структури.

Об`єми церкви і дзвіниці вивірені діагоналями і пов`язані між собою просторовими невидимими нитками, утворюючи врівноважену, симетричну композицію.

За інтерпретацією ідеї Миколи Рибенчука збудований храм Василія Великого (арх. Лариса Скорик) у м.Києві

Church of St.Volodymyr and St.Olga for 2000 people

Cerkovna St. in Lviv, Ukraine

Designing - 1991

Competition entry. Second prize.

The idea of the united apostolic church is in the composite basis of the church, which represents the cube, partially profound in the ground, and cut off to the pyramid. It is facilitated by two sloping surfaces above the nave, which go perpendicularly one to another and downturn of the roof at the corners of the structure. Such method has associative roots of the Byzantian architecture, when the parts of volumes were come out from the mass of the wall.

The Byzantian building tradition incorporates with multilayers of the folk architecture, in particular Bojkivska, in quieter and less temperamental form. The multi-storey houses are treated as the mountains, and the church is in the close ring of the mountains in the landscape corridor.

The contradictions between machine architecture of the modern inhabited quarter and spiritual architecture of the sacred structure has resulted in creation of intermediate, “grey” space. The popular house should become it as the building of the linear structure.

The volumes of the church and church- tower are drawn by the diagonals and joined among themselves by spatial invisible strings, forming counterbalanced, symmetric composition.