Share !


Конкурсний проект

Храм Преображенія Господнього в комплексі Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Проектування - 2010 р.

При пошуку еквілібруму в складній містобудівельній ситуації з`являються форми, що походять від строгого відношення до місця і програми. Будівля храму запроектована з чіткою канонічною поздовжньою орієнтацією схід – захід апсидою на схід. Конфігурація плану та вертикальна організація простору забезпечують безперешкодний доступ до проектованої будівлі та зручний звязок з існуючими спорудами.

Церква на краю пагорба стає частиною природного оточення і не протистоїть йому. Виразний силует купола композиційно об’єднує існуючі різностильові верхи будівель Лаври.

Храм запроектований в монументальних об’ємах для створення виразного емоційного акценту поруч з масштабними спорудами готелю.

Вертикальна організація проектованого храму продовжує традицію побудови ансамблю Лаври на складному рельєфі. Довкола внутрішнього простору церкви влаштовані галереї – хори. На нижньому рівні запроектована трапезна, що з’єднується з церквою і хорами внутрішньою комунікацією – спіральним пандусом. Для розосередження великої кількості паломників та розвантаження пішохідних потоків, від існуючої площі з південної сторони запроектований пандус до рівня хорів. З хорів можна спуститись вниз спіральним пандусом в церкву і в трапезну. Таким чином основний простір церкви з розміреним і спокійним ритмом відокремлений від циркуляційних потоків з динамічним ритмом.

Архітектура пілігримної церкви розглядається як подорож відвідувачів закритими просторами пандусів до основного відкритого простору церкви. В такий спосіб розвивається послідовність відкритих і закритих просторів, характерна для підземної церкви Успенського Собору Почаївської Лаври.

Стилістика храму продовжує архітектурну традицію Лаври. Кожна будівля ансамблю збудована у стилі, відповідному до часу її побудови: бароковий Успенський собор ХVІІІ ст., класицистична дзвіниця ХІХ ст., модернова Троїцька церква ХХ ст. у компіляціях на тему давньоруської архітектури. Храм Преображення Господнього – споруда ХХІ ст.

Традиційно, коли з`являлась перспектива без кінця обертатись в замкненому колі повторення старих форм і типів, завжди знаходились нові стильові рішення, відповідні розвитку інженерної думки, із збереженням сакральності, ліризму і поетичності.

Об’ємно – просторове вирішення храму виходить з сучасних потреб і вимог з врахуванням ментальності і традиції православної церкви.

Купол і апсида завжди були найважливішими і найбільш пластично виразними частинами православного храму. Купол увінчує будівлю, своїми пропорціями підсилює і підхоплює рух вертикальних ліній апсиди. Форма куполу підібрана для найповнішого відображення моменту Преображення Господнього, коли Ісус Христос преобразився перед учнями, його лице засяяло як сонце, а одяг став білим як світло. Наводнений світлом купол домінує в просторі храму. Форма куполу, що нагадує сонце, рух сонця, сучасну модель всесвіту, є новаційною і має перспективи стати знаковим елементом сучасної православної архітектури.

Нава оптимальної форми вміщує максимальну кількість віруючих із забезпеченням необхідного зовнішнього циркуляційного простору. Нава перекрита склепінням у формі частини сфери.

Масивні площини стін різьблені глибокими отворами вікон, які створюють світлотіньову гру і додають будівлі монументальності. Крізь великі вітражі хорів відкривається гарний вигляд на ансамбль Лаври та навколишній пейзаж. Західний об’єм, що вміщує хори, піднятий над рівнем землі, утворюючи зовнішню галерею перед головним входом. Об`єм увінчаний трьома хрестами, що символізують учнів - Івана, Петра, Якова, яким відкрилося Преображення Господнє.

Competition entry.

Temple of God`s Transfiguration in the complex of Pochayiv Holy Assumption Lavra

Designing - 2010.

In research of the equilibrium in the difficult town-planning situation, the new forms are born, deriving from the strict relations to the place and the program. The building of the temple is projected with the precise canonic orientation of the longitudinal axis on `east – west` with the apse on east. The plan configuration and the vertical organization of the space provide free access to the temple and communication with the existing buildings.

The church at the edge of the hill becomes a part of the natural environment and does not resist to him. The expressive silhouette of the dome composite unites the existing differnt styles tops of the Lavra buildings.

The temple is designed in the monumental volumes for the creation of the expressive emotional accent near to the scale buildings of the hotels.

The vertical organization of the designed temple continues the tradition of the construction on the difficult relief of the Lavra ensemble. The choruses are arranged around of the internal space of the church. The refectory is projected at the bottom level, which incorporates to the church and the choruses by the internal communications – the spiral ramp. For dispersal of huge amount of the piligrims and for unloading of the pedestrian flows, the ramp is projected from the existing square on the southern side to the choruses level. From the choruses it is possible will be lowered to the nave and to the refectory by the spiral ramp. Thus basic space of the church with the measured and quiet rhythm is separated from the circulating flows with the dynamical rhythm.

The architecture of the piligrim church is considered as the travel by the closed spaces of the ramps to the basic open space of the church. In such way the sequence of the open and closed spaces, characteristic for the underground church of Lavra, is developed in this project.

The stylistics of the temple continue the architectural tradition of Lavra. Each building of the ensemble is constructed in style appropriate time of its construction: the baroque Holy Assumption cathedral of ХVІІІ c., the classicistic bell-tower of ХІХ c., the modern Trinity church of ХХ c. in compilations on the theme of Old Rus architecture. The temple of God`s Transformation is the structure of ХХІ c.

It is traditional, when there was a prospect of the endless rotation in the closed circle of the recurrence of the old forms and types, always there were new style decisions appropriate to development of the engineering idea, with preservation of sacrality, lirics and poetics.

The spatial and volumetric decision of the temple arises from the curreent needs and requirements in view of mentality and tradition of the orthodox church.

The dome and the аpse always were most important and most sculpture expressive parts of the orthodox temple. The dome completes the building, it strengthens and continues the movement of the vertical lines of the аpse. The form of the dome is chosen for the bright display of the moment of God`s Transformation, when Christ has changed before apostles. His face has begun to shine as the sun, and the clothes became white as light. The dome, filled by light, dominates in the temple space. The form of the dome, reminding the sun, movement of the sun, the modern model of the universe, is the innovative form and has prospects to become the sign element of the modern orthodox architecture.

The nave of the optimum form contains the maximum quantity of the believers with the maintenance of the necessary outside circulating space. The nave is covered by the vault in the form of a part of sphere.

The massive walls are grooved by the deep cuts of the windows, which form light and shadow game and add the monumentality to the building. Wonderful views of the Lavra ensemble and of the environmental landscape are opened through the large windows of the choruses. The western volume, which contains the choruses, is lifted above the ground level, forming the outside gallery before the main entrance. This volume is completed with three crosses, which symbolize the present at the Transformation moment apostles - Joann, Peter, Jacob.